Polityka prywatności

Polityka prywatności

obowiązująca od dnia 6.12.2023r.

 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej dostępnej pod adresem:  https://laptop-pc.pl/ („Strona internetowa”) oraz dostępnych na niej funkcjonalności, składaniem zamówień w sklepie internetowym jak również przetwarzania Państwa danych osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej cookies lub podobnych technologii.

 1. DANE ADMINISTRATORA I KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rafał Kozieł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IT Ko Rafał Kozieł, stałe miejsce wykonywania działalności: Pcin 15a, 27-310 Ciepielów, posiadający NIP: 5090070402 oraz numer REGON: 386660237 („Administrator”).

Kontakt z Administratorem:

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 1. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z Administratorem (droga tradycyjna, mailowa, telefoniczna, formularz kontaktowy)

Gdy kontaktują się Państwo z Administratorem pocztą tradycyjną, mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na Stronie internetowej, Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług prowadzenia konta i  przechowywania danych

W przypadku zawarcia pomiędzy Administratorem a Państwem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia konta i przechowywania danych, dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu realizacji ww. usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w celu realizacji powyższych usług jest dobrowolne, lecz niezbędne do ich świadczenia. Dane osobowe są przechowywane przez czas realizacji danej usługi. Mogą Państwo w  każdej chwili zrezygnować z korzystania z powyższych usług. Administrator zwraca uwagę, że w przypadku rezygnacji z usług prowadzenia konta i przechowywania danych, Administrator usunie konto, co nie oznacza jednak usunięcia przez Administratora danych osobowych związanych z zawartymi z Państwem umowami sprzedaży. Dane te będą dalej przechowywane przez Administratora przez okres wskazany w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umów sprzedaży”. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umów sprzedaży

W związku ze składaniem w sklepie zamówień przez klientów, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży);
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości, w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Administrator przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy z kontrahentem i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy i utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu realizacji ciążących na Spółce obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli klient lub kontrahent Administratora (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Państwa lub zostali Państwo przez niego wyznaczeni do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Państwa dane osobowe Administrator otrzymuje od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Państwa.

Administrator przetwarza wówczas Państwa dane w szczególności w następującym zakresie: imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Państwo reprezentują lub z którym współpracują, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się Państwo zajmują, dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Państwa dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem lub kontrahentem a Administratorem i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta lub kontrahenta oraz kontaktu z Państwem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora oraz klienta lub kontrahenta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy klientem lub kontrahentem a Administratorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z klientem lub kontrahentem, za Państwa pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przekazują Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z kontrahentem Administratora, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze zbieraniem i publikowaniem opinii o usługach Administratora

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, po zrealizowaniu zamówienia na Państwa rzecz Administrator poprosi o wyrażenie opinii na temat realizacji zamówienia.

Administrator przetwarza wówczas Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu pozyskania od Państwa komentarza na temat jakości obsługi oraz oferowanych produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody;
 2. w celu publikacji opinii na Stronie internetowej Administratora w celach promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w powyższych celach do czasu wycofania przez Państwa zgody.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem cookies

W związku z korzystaniem przez Administratora na Stronie internetowej z cookies lub podobnych technologii (co zostało szczegółowo opisane poniżej), Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci identyfikatorów internetowych (np. ID z cookies, adres IP) oraz informacji o Państwa aktywności na Stronie internetowej. Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem cookies lub podobnych technologii są przetwarzane w celu:

 1. umożliwienia prawidłowego korzystania przez Państwa ze Strony internetowej, tj. w celu realizacji usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w przypadku niezbędnych cookies lub podobnych technologii);
 2. dla celów analitycznych, marketingowych i innych (odpowiednio do funkcji danych cookies), w zależności od tego, na które cookies lub podobne technologie została udzielona przez Państwa zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku cookies i podobnych technologii innych niż niezbędne). 

Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem niezbędnych cookies są przechowywane przez okres ważności poszczególnych cookies, natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane przez okres ważności poszczególnych cookies, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania przez Państwa zgody.

 1. Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługują Państwu określone prawa (są one wymienione niżej w Polityce prywatności). Mogą Państwo kierować do Administratora korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W rezultacie Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Państwem lub inną osobą, która w Państwa imieniu przesyła Administratorowi wniosek o realizację praw na podstawie RODO. W przypadku gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Państwa, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Administrator przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw wynikających z RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Administrator w terminie ustosunkował się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora innym podmiotom jeśli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 1. podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, doradcze (jeśli jest to wymagane przepisami prawa, Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
 2. podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 1. TRANSFER DANYCH POZA EOG

W związku z korzystaniem z cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich, Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem podmiotu trzeciego, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG dostawcy cookies lub podobnych technologii są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, stosownie do rozdziału V RODO. Takimi zabezpieczeniami są w szczególności decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu przez dane państwo trzecie adekwatnych zabezpieczeń danych osobowych lub Standardowe Klauzule Umowne UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdą Państwo w polityce prywatności danego portalu lub podmiotu trzeciego.

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 7. cofnięcia, w każdym momencie, udzielonych zgód, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem. 

Powyższe prawa można zrealizować, kontaktując się z Administratorem na dane podane w sekcji II. Polityki prywatności – „Dane Administratora i kontakt z Administratorem”.

Dodatkowo, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 1. COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

W zależności od Państwa ustawień na Stronie internetowej, oprócz cookies lub podobnych technologii śledzących niezbędnych z technicznego punktu widzenia, Administrator może używać cookies w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. 

Cookies to małe pakiety danych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej lub na dysku twardym Państwa urządzenia, z którego uzyskujecie Państwo dostęp do Strony internetowej. Poza cookies mogą być stosowane również inne technologie zbierające informacje o zachowaniu użytkownika na Stronie internetowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest przechowywanie cookies na Państwa urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te cookies są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów cookies (w szczególności analitycznych lub reklamowych) Administrator potrzebuje Państwa zgody.

Niezbędne cookies NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Państwa urządzeniu, gdy wchodzą Państwo na Stronę internetową lub dokonują na niej określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, w tym do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład realizacja usług zamówionych przez Państwa za pośrednictwem Strony internetowej. Te cookies nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności. 

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej lub później poprzez panel ustawień cookies dostępny na dole Strony internetowej („Ustawienia cookies”), Administrator będzie również używać innych cookies lub podobnych technologii, na które wyrazili Państwo zgodę.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies, korzystając z panelu ustawień dostępnego na dole Strony internetowej pod przyciskiem „Ustawienia cookies”.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub stosowanie cookie lub podobnych technologii, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Administratora danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych cookies. 

Shopping Cart